Bitcoin 442.49
$19,398.32 2.28107%
Ethereum 41.59
$1,056.97 3.93457%
XRP 0.00
$0.31 1.08735%
EOS 0.03
$0.91 2.81377%
Cardano 0.01
$0.45 2.13176%
Monero 3.89
$113.18 3.43644%
Stellar 0.00
$0.11 3.27722%
NEO 0.13
$8.19 1.60168%
TRON 0.00
$0.06 3.07618%

NEW