Bitcoin 36.28
$9,269.74 0.39138%
Ethereum 1.42
$209.64 0.67858%
XRP 0.00
$0.20 0.15253%
EOS 0.01
$2.59 0.55987%
Cardano 0.00
$0.06 1.46625%
Monero 0.02
$63.35 0.03751%
Stellar -0.00
$0.07 -0.99825%
NEO 0.03
$10.28 0.32915%
TRON -0.00
$0.02 -0.02303%

NEW