Bitcoin 495.39
$12,344.68 4.01297%
Ethereum 9.27
$379.26 2.44477%
XRP 0.00
$0.25 1.67561%
EOS 0.02
$2.57 0.906%
Cardano 0.00
$0.10 0.60765%
Monero 0.62
$121.75 0.51328%
Stellar 0.00
$0.08 0.20992%
NEO 0.17
$17.91 0.93847%
TRON 0.00
$0.03 4.56876%

NEW